TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
AÜ Laevaankur veevarustuspiirkond
Aadressid
  • Maardu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu LAEVAANKUR
Aadress
Sibula tee 11, Maardu linn
Telefon
+372 5233509
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. november 2022 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 952 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
22. november 2022 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. november 2021 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
23. november 2021 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1057 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU 2
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
16. november 2020 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <5 50
Raud µg/l 35 200
26. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Alumiinium µg/l <5 200
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Raud µg/l 33 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Ammoonium mg/l 0.81 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 231 250
Elektrijuhtivus μS/cm 865 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l 1.9 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 186.4 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Mangaan µg/l 13 50
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.057 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
05. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ra-226 mBq/l 0.011
Ra-228 mBq/l <0.019
Efektiivdoos mSv/aastas 0.012 0.10