TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
AÜ Laevaankur veevarustuspiirkond
Aadressid
  • Maardu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu LAEVAANKUR
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
22. november 2022 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Raud µg/l <30 200
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 952 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
22. november 2022 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. november 2021 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
23. november 2021 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Raud µg/l <30 200
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1057 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 3
Hägusus (NTU) NTU 2
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
16. november 2020 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <5 50
Raud µg/l 35 200
26. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Alumiinium µg/l <5 200
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Raud µg/l 33 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Ammoonium mg/l 0.81 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Kloriid mg/l 231 250
Elektrijuhtivus μS/cm 865 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l 1.9 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Naatrium mg/l 186.4 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Mangaan µg/l 13 50
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.057 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
05. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ra-226 mBq/l 0.011
Ra-228 mBq/l <0.019
Efektiivdoos mSv/aastas 0.012 0.10